Alfred Martinez, Shaylyn Franke, Ricky Rodriguez, Jr.